mariusz kędzierski

 

Cennik czynności notarialnych

Za wykonywane czynności notarialne notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną). Wysokość taksy notarialnej ustalana jest każdorazowo z notariuszem. Wysokość maksymalnej taksy notarialnej reguluje Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, powiększone o należny podatek VAT.

Dodatkowo oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera opłaty sądowe oraz podatki:

 • podatek od czynności cywilnoprawnych
 • podatek od spadków i darowizn

Poniżej znajdziecie Państwo wyciąg z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej:

Maksymalne opłaty notarialne

Wartość przedmiotu czynności notarialnej Taksa notarialna
do 3 000 zł 100 zł
powyżej 3 000 zł
do 10 000 zł
100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3 000 zł
powyżej 10 000 zł
do 30 000 zł
310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10 000 zł
powyżej 30 000 zł
do 60 000 zł
710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł
powyżej 60 000 zł
do 1 000 000 zł
1 010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60 000 zł
powyżej
1 000 000 zł
do 2 000 000 zł
4 770 zł + 0,2% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł
powyżej 2 000 000 zł 6770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2 000 000 nie więcej niż 10 000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7500 zł

Zawarte w powyższej tabeli kwoty stanowią maksymalne stawki, jakie notariusze mogą pobrać za sporządzenie aktu notarialnego.

Pozostałe stawki taksy notarialnej przewidziane rozporządzeniem

1/2 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. umowę zobowiązującą, zawartą pod warunkiem lub zastrzeżeniem terminu,
 2. umowę przenoszącą własność lub użytkowanie wieczyste, w wykonaniu umowy zobowiązującej,
 3. umowę sprzedaży nieruchomości rolnej z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
 4. umowę sprzedaży lokalu mieszkalnego lub nieruchomości gruntowej zabudowanej jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym, dokonywanej przez Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty na podstawie ustaw przyznających nabywcom tych lokali lub nieruchomości bonifikaty od ceny,
 5. umowę zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 6. umowę zbycia własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej (prawa do lokalu mieszkalnego w domu budowanym przez spółdzielnię mieszkaniową w celu przeniesienia jego własności na członka),
 7. umowę zbycia ekspektatywy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, odrębnej własności lokalu lub domu jednorodzinnego w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 8. umowę ustanowienia odrębnej własności lokalu lub przeniesienia własności domu jednorodzinnego z prawem do gruntu, zawartych w wykonaniu umów o budowę lokalu lub domu, w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 9. umowę przeniesienia własności lokalu lub domu jednorodzinnego z prawem do gruntu przez spółdzielnię mieszkaniową,
 10. umowę przeniesienia własności, oddania w użytkowanie wieczyste lub przeniesienia prawa użytkowania wieczystego działki budowlanej na rzecz spółdzielni mieszkaniowej w trybie art. 35 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 11. ustanowienie hipoteki (z wyjątkiem ustanowienia hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą – maksymalna stawka wynosi 1/4 stawki podstawowej),
 12. przebieg licytacji lub przetargu,
 13. przyjęcie na przechowanie pieniędzy w walucie polskiej lub obcej.
 14. umowę zawieraną na podstawie przepisu art. 9 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. nr 141, poz. 1492),
 15. umowę darowizny lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, jeżeli umowa jest zawierana pomiędzy osobami zaliczanymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, a nabywcy są uprawnieni do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 16 ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadku i darowizn,
 16. umowę sprzedaży samodzielnego lokalu mieszkalnego w rozumieniu art. 2 ust. 2 zdanie 1 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stanowiącego odrębną nieruchomość albo budynku mieszkalnego jednorodzinnego w rozumieniu przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. nr 156, poz. 1118 ze zm.),
 17. umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej, stanowiącej działkę budowlaną w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 ze zm.).

1/4 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie projektu aktu notarialnego obejmującego umowę oraz za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. ustanowienie hipoteki w celu zabezpieczenia kredytu bankowego udzielonego na budownictwo mieszkaniowe, zakup domu mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego albo na działalność gospodarczą,
 2. losowanie nagrody,
 3. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym.

1/10 maksymalnej stawki obowiązuje za sporządzenie aktu notarialnego dokumentującego:

 1. oświadczenie o przystąpieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub objęciu udziałów w tej spółce,
 2. oświadczenie zawierające zgodę osób przystępujących do spółki akcyjnej na zawiązanie spółki, na brzmienie statutu i na objęcie akcji, wyrażoną w innym akcie niż akt obejmujący statut.

Stawki wynagrodzenia notariusza za sporządzenie aktu notarialnego, w którym wartość przedmiotu umowy nie ma znaczenia

 1. umowa majątkowa małżeńska – 400 zł,
 2. testament – 50 zł,
 3. testament zawierający zapis, polecenie lub pozbawienie uprawnionego prawa do zachowku – 150 zł,
 4. odwołanie testamentu – 30 zł,
 5. zwolnienie nieruchomości od obciążeń lub zrzeczenia się prawa,jeżeli wartości przedmiotu nie da się określić – 60 zł,
 6. zrzeczenie się własności nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego – 80 zł,
 7. pełnomocnictwo – do dokonania jednej czynności– 30 zł, natomiast przy czynnościach zawierających umocowanie do dokonywania więcej niż jednej czynności – 100 zł,
 8. oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku – 50 zł.
 9. umowa zbycia nieruchomości, jeżeli w związku z tą umową następuje wypłata świadczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników albo renty strukturalnej współfinansowanej ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – 600 zł,

Maksymalne stawki notarialne za sporządzenie protokołu lub zaświadczenia

 1. protokół zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł,
 2. protokół walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1100 zł,
 3. protokół zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł,
 4. sporządzenie protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej – 300 zł;
 5. sporządzenie protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1000 zł,
 6. protokół niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł,
 7. protokół przyjęcia dokumentu na przechowanie – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł,
 8. sporządzenia wykazu inwentarza – 200 zł,
 9. inny protokół – 200 zł,
 10. za sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne – 50 zł,
 11. za sporządzenie protokołu dziedziczenia – 100 zł,
 12. za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu – 50 zł,
 13. za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu – 30 zł.

Za sporządzenie wypisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Maksymalna stawka taksy notarialnej za poświadczenie

 1. własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
  • na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 wynagrodzenia, jakie należałoby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego ma więcej niż 300 zł,
  • na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł,
 2. zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł,
 3. czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł,
 4. pozostawania przy życiu:
  • w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
  • w innym celu – 30 zł,
 5. pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Stawka za doręczenie stronie przeciwnej oświadczenia wniesionego ustnie do protokołu albo wręczonego lub przesłanego notariuszowi maksymalna stawka wynosi 40 zł.

Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:

 1. do 1000 zł włącznie – 5 zł,
 2. powyżej 1000 zł – 5 zł + 0,5 proc. od nadwyżki ponad 1000 zł, nie więcej jednak niż 2500 zł.

Za każda rozpoczętą godzinę czynności sprzedaży przedmiotu zastawu rejestrowego w drodze przetargu publiczne maksymalna stawka wynosi 3 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Zasady tej nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu.

Za sprzedaż przedmiotu zastawu rejestrowego kontynuowaną w drugim dniu i kolejnych , maksymalna stawka wynosi – 1,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim r (zasady tej nie stosuje się w przypadku sporządzenia aktu notarialnego dokumentującego przebieg przetargu).

Czynności poza kancelarią

Jeżeli notariusz dokonał czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, może ustalić wynagrodzenie zwiększone o kwotę liczoną za każdą godzinę od opuszczenia kancelarii do powrotu w wysokości:

 1. w porze dziennej – 50 zł,
 2. w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy – 100 zł

– za każą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.

W przypadku prostych czynności notarialnych informacji o wysokości opłaty notarialnej można uzyskać poprzez kontakt telefoniczny telefoniczny lub mailowy. Dla czynności bardziej złożonych i wymagających zgromadzenia i sprawdzenia dokumentacji konieczny jest bezpośredni kontakt z kancelarią notarialną. Na podstawie dostarczonych dokumentów i określeniu wartości umowy dokładne stawki poda notariusz cennik podany powyżej przedstawia maksymalne stawki opłat przewidziane rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2004 r., Nr 148 poz. 1564).

Prosimy, aby wzięli Państwo pod uwagę to, że gdy umawiają się Państwo na dokonanie czynności w Kancelarii, notariusz zaczyna już wykonywać dla Państwa pracę, polegającą na analizie przedłożonych przez Państwa dokumentów oraz na sporządzeniu dla Państwa aktu notarialnego. Kiedy nadejdzie wyznaczony termin i stawią się Państwo w Kancelarii, akt notarialny dla Państwa będzie już napisany i wnikliwie sprawdzony – gotowy do odczytania i podpisania przez strony czynności. Dlatego też jeśli z dowolnych przyczyn zrezygnują Państwo z podpisania przygotowanego aktu notarialnego w tutejszej Kancelarii, notariusz ma prawo pobrać od Państwa za dotychczas wykonaną pracę wynagrodzenie w wysokości 1/4 maksymalnej taksy notarialnej, zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

VI. PLIKI COOKIES

1) Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies”. Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w Serwisie w celu:
a. utrzymania technicznej poprawności i ciągłości sesji pomiędzy serwerem Serwisu, a urządzeniem końcowym Użytkownika;
b. optymalizacji korzystania przez Użytkownika ze stron internetowych Serwisu i dostosowania sposobu ich wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika;
c. zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Serwisu;
d. zbierania statystyk odwiedzin stron Serwisu wspierających ulepszanie ich struktury i zawartości;
e. wyświetlania na urządzeniu końcowym Użytkownika treści reklamowych optymalnie dostosowanych do jego preferencji.

W ramach Serwisu stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”. „Sesyjne” pliki „cookies” są plikami ulegającymi automatycznemu usunięciu z urządzenia końcowego Użytkownika Serwisu po jego wylogowaniu z Serwisu lub po opuszczeniu przez niego stron internetowych Serwisu lub po wyłączeniu przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. „Stałe” pliki „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

Administrator informuje, że:
a. przeglądarki internetowe domyślnie akceptują instalowanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Każdy Użytkownik Serwisu może dokonać w dowolnym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” w używanej przez niego przeglądarce internetowej w taki sposób, aby przeglądarka automatycznie blokowała obsługę plików „cookies”, bądź informowała Użytkownika o ich każdorazowym zamieszczeniu w jego urządzeniu końcowym. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej stosowanej przez Użytkownika Serwisu.
b. ograniczenie stosowania plików „cookies” przez Użytkownika może ujemnie wpłynąć na poprawność i ciągłość świadczenia Usług w Serwisie.
Pliki „cookies” zainstalowane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu mogą być wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców lub partnerów biznesowych.
Pliki „cookies” można uznać za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi identyfikującymi tożsamość, udostępnionymi Administratorowi przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu.
Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.
Jeśli Użytkownik nie zgadza się na zapisywanie i odbieranie informacji w plikach „cookies”, może zmienić zasady dotyczące plików „cookies” za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej.